Detská mozgová obrna, známe je aj označenie skráteným názvom DMO, je porucha centrálnej kontroly hybnosti a ochorenie nervového systému. Ochorenie môže byť vrodené alebo získané. Na jeho výskyte sa podieľajú rôzne faktory, ktoré ovplyvňujú vyvíjajúci sa mozog. A to počas vnútromaternicového vývoja, v období počas pôrodu, ale aj v čase po pôrode.  Je definovaná ako neuro – vývojové ochorenie, ktoré postihuje motorický vývoj dieťaťa. Motorický znamená, že nastáva porucha na úrovni hybnosti, koordinácie a celkovej kontroly pohybu.

K poškodeniu dochádza v období vývoja mozgu. Zasiahnuť môže časový úsek počas vnútromaternicového vývoja alebo pri pôrode, ale aj v čase po pôrode. Okrem postihnutia motorických funkcií sa ochorenie prejavuje aj na iných častiach, ktoré súvisia s nervovou sústavou. A to sú napríklad:

 • Zmyslové poruchy,ako napríklad zhoršenie zraku
 • poruchy vnímania
 • poruchy pozornosti
 • poruchy reči a jej oneskorený vývoj
 • zníženie intelektu
 • poruchy správania
 • mentálna retardácia
 • časté sú epileptické záchvaty

Ochorenie nie je dedičné. Zasahuje aj iné oblasti, nie len zdravotnú stránku. DMO je spojená s ťažkosťami na úrovni pedagogiky a aj sociálneho prostredia. Vyžaduje si multidisciplinárne riešenie. Pri tom sa stretávajú praktický lekár pre deti, detský neurológpsychológlogopéd, ortopéd a aj rehabilitační pracovníci.

Pohybový vývoj dieťaťa je oneskorený alebo nedostatočný. Obvykle sa ochorenie prejaví už počas prvých 6 mesiacov života dieťaťa. DMO má viacero foriem. Presnejšie sa detská mozgová obrna rozdeľuje na tri formy: 

 1. spastickú formu
 2. nespastickú formu
 3. ataktickú formu

4.  zvlášť skupinu tvorí kombinovaná forma

Ochorenie sa prejavuje typicky problémami s držaním telaporuchami hybnosti a koordinácie. Je viacero foriem porúch hybnosti, najčastejšia je spastická. Spastická forma sa prejaví stuhnutím svalov. Stiahnutie svalov zapríčiní oslabenie, čiastočné ochrnutie alebo až úplnú poruchu hybnosti.

Menšie zastúpenie tvorí nespastická a najmenšie ataktická forma. Pri prvej sú prítomné mimovôľové pohyby, ktoré sú zapríčinené striedavým napätím svalov – označuje sa aj ako dyskinetická. Pod nespastickú spadá aj hypotonická forma, ktorá sa prejavuje stratou napätia svalstva. A prítomná môže byť neistá chôdza. Táto forma sa zvyčajne do troch rokov života mení na inú formu.

Ataktická forma má príčinu v poškodení mozočku. To zapríčiní poruchy chôdzevnímania rovnováhy a celkové poruchy koordinácie pohybu. Typická je takzvaná opilecká chôdza. Vyskytuje sa aj tras pri určitej vôľovej činnosti.

Zvlášť skupinu tvorí zmiešaná  kombinovaná forma. Tá môže zoskupiť viaceré ťažkosti, a to pre poškodenie mozgu na rozličných miestach. Najčastejšie sú spojené spastická a dyskinetcká forma.

Medzi príznaky, ktorými sa detská mozgová obrna prejavuje, patria aj poruchy citlivostirečipsychomotorická retardácia. Pridružujú sa ťažkosti s koncentráciouúnavouporuchy pamäte.

Spravidla sa dajú tieto príznaky postupne spozorovať do veku 3 rokov života dieťaťa. Keď sa objavujú problémy s pohybom a najmä oneskorený vývoj pohybových zručností. Ako je napríklad lezenie, sedenie, státie, otáčanie sa a chôdza…

………. atď.